Box Office 01446 738622
Dewiswch eich iaith:
Cymraeg

Beth sydd wedi newid?

Mae llawer wedi newid ers i chi ymweld â’r Memo ddiwethaf. Gyda’n gilydd, gallwn wneud eich ymweliad yn ddiogel ac yn bleserus.

 

Rydym ni wedi gwneud newidiadau i’n hadeilad i sicrhau ei fod yn ddiogel i chi ddychwelyd iddo.

 

 

Dyma sut y gallwch ein helpu ni: 
Os oes gennych chi symptomau, dilynwch ganllawiau’r llywodraeth ac arhoswch gartref. Mae’r newidiadau i’r wybodaeth archebu yn sicrhau y byddwn yn cyfnewid neu’n ad-dalu eich tocynnau.

 

Cofrestru ar gyfer Profi ac Olrhain

Yn rhan o raglen Profi ac Olrhain y GIG, bydd yn ofynnol i chi fewngofnodi i’r ganolfan drwy’r posteri cod QR sydd wedi’u lleoli wrth y mynedfeydd. I helpu’r GIG i frwydro coronafeirws, byddwn yn rhannu manylion cyswllt gwesteion gyda thîm olrhain y GIG pan ofynnir i ni wneud hynny.

 

Archebu Ar-lein

Mae angen prynu pob tocyn cyn y digwyddiad, ni fydd unrhyw docynnau ar gael ar y drws. Byddwn yn anfon e-bost atoch gyda manylion yn cadarnhau eich archeb a gwybodaeth wedi’u hatodi. Nid oes rhaid i chi eu hargraffu na’u dangos – gall aelod o staff neu wirfoddolwr hefyd adael i chi ddod i mewn drwy gael eich enw.

 

Cadw Pellter Cymdeithasol

Mae canllawiau cadw pellter diogel a llwybrau un ffordd ar waith ym mhob rhan o’r ganolfan. Bydd staff a gwirfoddolwyr ar y safle i roi croeso cynnes i chi ac i esbonio ym mha ffyrdd y mae pethau wedi newid. Byddwch hefyd yn sylwi ar arwyddion newydd i helpu i’ch tywys a rhoi’r holl wybodaeth angenrheidiol i chi.

 

Gorchuddion Wyneb

Cofiwch wisgo gorchudd wyneb addas pan fyddwch yn ymweld â ni. Cewch dynnu eich gorchudd wyneb i fwynhau bwyd a diodydd.

 

Hylendid

Mae hylif diheintio dwylo ar gael wrth bob mynedfa ac mewn mannau allweddol. Golchwch eich dwylo yn drylwyr pan fyddwch yn y ganolfan a phan fyddwch yn dychwelyd adref.

 

Taliadau Digyffwrdd

I sicrhau cyn lleied o fannau cyffwrdd â phosibl, rydym yn derbyn taliadau cerdyn hyd at £45 a thaliadau symudol Apple Pay/Google Pay heb unrhyw gyfyngiad.

 
Rydym hefyd yn gwneud y newidiadau hyn:

 

Sgriniau Diogelwch

Rydym wedi ychwanegu sgriniau yn ein swyddfa docynnau a’n bar caffi lle na ellir cadw pellter cymdeithasol.

 

Seddau

Er mwyn gwneud eich profiad mor ddiogel â phosibl, bydd capasiti’r awditoriwm a’r cylch yn llawer llai nag arfer. Crëwyd grwpiau o seddau i ddarparu ar gyfer pawb a byddwn yn cadw pellter cymdeithasol diogel rhwng pob grŵp. Rhagor o wybodaeth am ein cynllun seddau diwygiedig.

 

Amseroedd Ffilmiau

Rydym yn darwahanu amseroedd dechrau ffilmiau i leihau ciwiau ac yn gweithredu mesurau ciwio diogel gydag arwyddion ar y llawr a chymorth gwirfoddolwyr.

 

Mwy o Lanhau

Rydym wedi cyflwyno trefnau glanhau mwy aml yn y toiledau a mannau eraill sy’n cael llawer o ddefnydd, gan gynnwys diheintio pob man cyffwrdd, gan gynnwys dolenni drysau a chanllawiau, yn rheolaidd.

 

Hyfforddiant Staff

Mae’r holl staff a gwirfoddolwyr wedi eu hyfforddi ar y mesurau diogelwch a hylendid newydd a bydd ganddynt gyfarpar diogelu personol gan gynnwys gorchuddion wyneb a menig.

 

‘Dogfen weithio’ yw’r rhestr hon a bydd yn parhau i gael ei diweddaru yn unol â chyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ac arferion gorau’r diwydiant, ond os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau pellach, cyfeiriwch y rhain at boxofice@memoartscentre.co.uk

Left Menu Icon