Box Office 01446 738622
Dewiswch eich iaith:
Cymraeg

Cynaliadwyedd

Mae Canolfan Gelfyddydau y Memo yn cydnabod pwysigrwydd ymwreiddio cynaliadwyedd yn ei harferion ac mae’n ymrwymedig i hybu cynaliadwyedd.

Rheoli Gwastraff 

Mae biniau ailgylchu yn y ganolfan ar gyfer casglu papur, cardfwrdd, gwydr, caniau a phlastigau i’w hailgylchu. Caiff ailgylchu arbenigol ei wneud o ran offer trydanol neu electronig, gan gynnwys batris, cetris argraffwyr ac arlliw, bylbiau golau a thiwbiau fflworoleuol.

Ynni 

Rydym wedi gosod goleuadau effeithlon o ran ynni lle bynnag y bo hynny’n bosibl, gan leihau ein hôl-troed carbon yn sylweddol.

Caffael 

Rydym yn cael gafael ar gyflenwadau gweithredol yn lleol pryd bynnag y bo hynny’n bosibl ac yn ceisio prynu gan gwmnïau lleol llai – gan leihau allyriadau o gludiant.


Polisi Amgylcheddol Canolfan Gelfyddydau y Memo Diweddarwyd ym mis Mawrth 2018

Mae Canolfan Gelfyddydau y Memo yn lle dynamig ar gyfer; gweld dramâu byw, sinema a digwyddiadau cymunedol, yn ogystal â chymryd rhan yn y celfyddydau, ac fe’i defnyddir yn eang i gynnal digwyddiadau cysylltiedig â gwaith a dathliadau preifat. Rydym yn ymroddedig i leihau ein heffaith amgylcheddol, ac yn ymdrechu i gynyddu ein hymrwymiad i gynaliadwyedd amgylcheddol, trwy arbed ynni, lleihau gwastraff ac ailgylchu.

Mae ein Polisi Amgylcheddol yn elfen flaenllaw yn ein holl weithrediadau; o gaffael cyffredinol i ddefnyddio ynni. Rydym yn gweithio tuag at ostwng ein heffaith amgylcheddol ymhellach ac wedi nodi’r meysydd yr hoffem eu gwella. Rydym eisoes wedi cyflawni llawer iawn, ond yn cydnabod bod gwaith i’w wneud.

Ein Llwyddiannau yn y Gorffennol
• Lleihau’r gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi. Gwnaed hyn trwy gyflwyno ailgylchu gwydr, plastig, cardfwrdd a phapur ar draws y ganolfan.
• Arbed ynni a gyflawnwyd trwy; gaffael, cynnwys y staff mewn arferion diffodd golau mewn ystafelloedd gwag, gorchuddio ffenestri drafftiog yn ein pyllau grisiau a’n hystafelloedd islawr, a diwygiwyd ein gweithdrefnau llwytho i mewn ar gyfer cwmnïau sy’n ymweld hefyd i gyfyngu’r amser y caiff drysau i’r awyr agored eu gadael ar agor wrth gludo offer i mewn ac allan ar gyfer sioeau.
• Mae gwelliannau i’r adeilad yn cynnwys to newydd sy’n cadw gwres i mewn yn well, ffenestri nenfwd gwydr dwbl newydd ynghyd â nenfydau wedi’u gostwng thermol newydd a goleuadau deuodau allyrru golau (LED) newydd, i gyd wedi helpu i leihau’r defnydd o ynni yn Neuadd Bedwas, y swyddfeydd a’r gegin arlwyo.
• Mae pibellau gwell a synwyryddion troethfa isgoch goddefol (PIR) llai ar ein system ddŵr wedi lleihau’r defnydd o ddŵr.
• Anfonir aer poeth wedi’i ailgylchu a gynhyrchir gan yr ystafell taflunydd drwy’r uned trin aer i wresogi pwll y grisiau.
• Gwelliannau i oleuadau’r adeilad; gan gynnwys goleuadau LED allanol yn y ddau lwybr mynediad (gan newid o oleuadau halogen).
• Neilltuo cyfrifoldeb am berfformiad amgylcheddol i swyddogaeth Cyfleusterau a chydweithio â lleoliadau eraill i rannu arfer gorau.
• Caffael cyflenwadau swyddfa mewn ffordd sy’n ystyriol o’r amgylchedd.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol
• Sicrhau bod aelodau staff newydd yn ymwybodol o’n polisi amgylcheddol trwy brosesau cynefino.
• Monitro ein hôl-troed carbon gyda’r nod o barhau i leihau ynni.
• Gostyngiad pellach i’r gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi, a chynyddu ein hailgylchu.
• Gosod 2 beiriant sychu dwylo yn y cyfleusterau toiled a chael gwared ar y llieiniau sychu dwylo.
• Gosod synwyryddion PIR a goleuadau LED newydd yn ein holl gyfleusterau toiled i leihau’r defnydd o ynni.
• Gosod system rheoli cymysgedd tapiau dŵr poeth yn ein cyfleusterau toiled i atal plant rhag cael eu llosgi a lleihau’r defnydd o ynni.
• Newidiadau bach ond eang i’n cyfarpar a’n cyfleusterau i sicrhau gwell arbedion effeithlonrwydd ynni. Er enghraifft, ffoil y tu ôl i reiddiaduron, lagio pibellau mewn modd mwy cynhwysfawr, a disodli bylbiau golau watedd uwch a thiwbiau fflworoleuol yn raddol gyda mathau mwy effeithlon.
• Parhau i nodi bylchau a chraciau bach o gwmpas ffenestri a drysau i gael gwared ar ddrafftiau ac atal colli gwres.
• Parhau i ddatblygu rhwydwaith a all edrych ar rannu gwybodaeth ac adnoddau.
• Parhau i drefnu gwaith sy’n codi ymwybyddiaeth o’n hamgylchedd.

Ymwreiddio ein Polisi o fewn y sefydliad:
Fel sefydliad, mae’n rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb am ein defnydd, ein gwastraff a’n caffael.

Mae’r cyfrifoldeb dros reoli pob un o’r rhain yn dechrau gyda’n staff, yn cael ei gefnogi gan ein rheolwyr a’n hymddiriedolwyr, ac yn weledol i’n defnyddwyr. Yn anad dim, dylai’r manteision gwirioneddol iawn i ni o ‘droi’n wyrdd’ fod er mwyn yr amgylchedd, yn fyd-eang ac yn lleol.

Dylem weld ein hunain fel esiampl amlwg o arfer da o’r hyn y gellir ei wneud i gyfyngu ar lygredd, i arbed ynni ac i ailgylchu. Dylai’r holl ymwelwyr a’r holl staff allu teimlo eu bod yn gallu ymgysylltu â’n rhaglen amgylcheddol, yn yr un ffordd ag y maen nhw’n ei wneud gyda’n rhaglenni, a hynny gyda llawn cymaint o uniondeb.

Left Menu Icon