Box Office 01446 738622
Dewiswch eich iaith:
Cymraeg

Mynediad

Rydym yn hoffi bod yn hygyrch a chroesawgar i bawb ac rydym wedi ymrwymo i wneud eich ymweliad mor rhwydd a phleserus â phosibl. Rydym yn argymell eich bod yn archebu ymlaen llaw fel y gall ein staff ddarparu cymorth yn rhwydd pan fydd ei angen.

Mae gan Ganolfan Gelfyddydau’r Memo amrywiaeth o wasanaethau i gynorthwyo pob cwsmer o dan ein Polisi Mynediad Cyfartal. Os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig, cofiwch sôn amdanynt wrth staff y Swyddfa Docynnau wrth archebu tocynnau neu anfonwch e-bost i boxoffice@memoartscentre.co.uk. Neu, cysylltwch â’r Rheolwr ar Ddyletswydd, neu’r staff Blaen Tŷ pan fyddwch yn cyrraedd, a byddant yn hapus i helpu.

Hynt
Rydym yn aelod o Hynt, cynllun mynediad cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru i wneud yn siŵr bod cynnig cyson ar gael i ymwelwyr sydd â nam neu ofyniad penodol o ran mynediad. Mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim i gynorthwy-ydd personol neu ofalwr. I wirio a ydych chi, neu’r sawl yr ydych yn gofalu amdano, yn gymwys, ewch i wefan Hynt a gwnewch gais ar-lein. Neu, cewch alw yn y Swyddfa Docynnau i gael ffurflen gais.

Defnyddwyr Cadair Olwyn
Mae lleoedd parcio penodol i bobl anabl ar gael o fewn cyrraedd rhwydd i’r ganolfan. Ceir mynedfeydd lefel stryd sydd â drysau llydan, a thoiled hygyrch neillryw ar y llawr gwaelod. Mae lleoedd i gadeiriau olwyn wedi’u lleoli mewn mannau penodol yn yr Awditoriwm a’r Balconi, ond nifer gyfyngedig o’r rhain sydd ar gael. Mae’n rhaid gwneud ymholiadau a chadw lle gyda’r Swyddfa Docynnau yn uniongyrchol fel y gallwn sicrhau bod eich anghenion a’ch gofynion penodol yn cael eu bodloni.

Pobl Ddall / â Nam ar y Golwg
Croesewir cŵn gwaith / tywys ac mae fersiynau print mawr (20 Pwynt) o’r taflenni am yr atyniadau sydd ar fin dod ar gael ar gais. Gellir trefnu teithiau ‘Cyffwrdd / Ymgyfarwyddo’ ar gais.

Pobl Fyddar / â Nam ar y Clyw
Mae gan y ganolfan wasanaeth archebu ar-lein ar gyfer pob ymholiad am sioeau a llogi, a cheir gwasanaeth archebu drwy e-bost a’r post ar gyfer gofynion arbennig.

Teuluoedd
Rydym yn falch o fod yn ganolfan gelfyddydau sy’n ystyriol o deuluoedd, ac rydym yn croesawu plant a theuluoedd i’n digwyddiadau a’n sesiynau sgrinio ffilmiau. Mae gennym ni faes parcio am ddim sydd â mynediad gwastad a rhwydd i’r ganolfan a’r lifftiau. Ceir gadael pramiau yn ein Mannau Parcio Bygis (noder y gadewir y rhain ar risg y perchennog). Mae cyfleusterau newid cewynnau wedi’u lleoli ym mhob rhan o’r adeilad. Mae cadeiriau uchel a chlustogau hybu ar gael. Bydd y staff Blaen Tŷ yn hapus i ddarparu dŵr poeth ar gyfer cynhesu poteli babanod. Mae’r caffi yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd a byrbrydau. Rydym yn hapus i chi fwydo eich babi yn y caffi neu mewn unrhyw fan priodol arall.

Unrhyw ymholiadau?
Ffoniwch ni ar 01446 738622 neu anfonwch e-bost i boxoffice@memoartscentre.co.uk a byddwn yn hapus i’ch cynorthwyo.

Left Menu Icon